Harmonogram egzaminów maturalnych

W tabeli obok znajduje się harmonogram egzaminów maturalnych, które odbędą się w maju 2020 r.
Terminy egzaminów są takie same w całym kraju, ustalone przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i opublikowane w komunikacie:

Egzaminy pisemne i ustne obowiązkowe będą odbywały się w Szkole Edukator. Egzaminy dodatkowe mogą być przekierowane do innej szkoły. O miejscu zdawania egzaminów będziemy informować na bieżąco.

Egzamin maturalny

Ważne strony:

Centralna Komisja Egzaminacyjna:  https://cke.gov.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi: http://www.oke.lodz.pl/

 

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

  1. Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów.
  2. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎. ‎
  3. Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej ‎kształcenia ogólnego. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.‎

Przedmioty obowiązkowe :
Każdy absolwent obowiązkowo  przystępuje do następujących egzaminów na poziomie podstawowym :

               Język polski (część pisemna i ustna )  
               Język obcy nowożytny (część pisemna i ustna )
              
               Matematyka (część pisemna)

Oraz do jednego przedmiotu w zakresie rozszerzonym.

Przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony)
Absolwent może przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz obowiązkowego przedmiotu dodatkowego.
Wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

  1. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.
  2. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.
  3. Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Opłaty:

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego oraz dla absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.


„Kolejny raz”, oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

 

Na egzamin należy przyjść co najmniej pół godziny przed czasem rozpoczęcia. Każdy zdający musi  mieć ze sobą dowód osobisty, a osoby zdające egzamin w innej szkole dodatkowo świadectwo ukończenia szkoły. Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych przedmiotów, tylko dowód osobisty i przybory wyznaczone przez CKE.


Materiały i przybory pomocnicze dozwolone na egzaminie pisemnym:

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)


Dodatkowo:

Język polski: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (zapewnia szkoła) 

Matematyka: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne.(zapewnia szkoła) 

Biologia: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory fizykochemiczne z biologii, chemii i fizyki, (zapewnia szkoła)

Chemia: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory fizykochemiczne z biologii, chemii i fizyki, (zapewnia szkoła)

Geografia:  linijka, kalkulator prosty (zapewnia szkoła), lupa (zapewnia zdający)

 

Polub naszą stronę na Fecbooku