Harmonogram egzaminów maturalnych

W tabeli obok znajduje się harmonogram egzaminów maturalnych, które odbędą się w czerwcu 2020 r.
Terminy egzaminów są takie same w całym kraju, ustalone przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i opublikowane w komunikacie:

Egzaminy pisemne obowiązkowe będą odbywały się w Szkole Edukator. Egzaminy dodatkowe mogą być przekierowane do innej szkoły. O miejscu zdawania egzaminów będziemy informować na bieżąco.
Egzaminów ustnych w tym roku nie będzie.

 

Na egzamin proszę zabrać: dowód osobisty, 2 długopisy z czarnym wkładem, dozolone przybory zgodnie z komunikatem dyrektora CKE: PLIK

Wytyczne dotyczące przeprowadzeania egzaminu maturalnego: PLIK

 1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie przebywająca na kwarantannie.
 2. Na terenie szkoły nie mogą przebywać żadne osoby, nie związane z organizacją egzaminu maturalnego.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający NIE MOŻE pożyczać przyborów od innych zdających. 
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę zwodą

Srodki bezpieczeństwa osobistego

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos. (zdający muszą mieć swoje maseczki, w sekretariacie będzie można zakupić przyłbice w cenie 4,50 zł za sztukę)
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.
 3. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:1)podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie2)wychodzi do toalety3)kończy pracęz arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 5. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi  zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc.

 

Egzamin maturalny

Ważne strony:

Centralna Komisja Egzaminacyjna:  https://cke.gov.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi: http://www.oke.lodz.pl/

 

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

 1. Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów.
 2. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎. ‎
 3. Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej ‎kształcenia ogólnego. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.‎

Przedmioty obowiązkowe :
Każdy absolwent obowiązkowo  przystępuje do następujących egzaminów na poziomie podstawowym :

               Język polski (część pisemna i ustna )  
               Język obcy nowożytny (część pisemna i ustna )
              
               Matematyka (część pisemna)

Oraz do jednego przedmiotu w zakresie rozszerzonym.

Przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony)
Absolwent może przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz obowiązkowego przedmiotu dodatkowego.
Wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 1. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.
 2. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.
 3. Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

 

 

Opłaty za egzamin maturalny

INFORMACJE NT. OPŁAT ZA EGZAMIN MATURALNY

 

 • Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
  • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
  • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
 • „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt. 1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.
 • Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
 • Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt. 3., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko zdającego, PESEL, przedmiot i poziom egzaminu.
 • Opłata, o której mowa w pkt. 1.– 4., nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Na egzamin należy przyjść co najmniej pół godziny przed czasem rozpoczęcia. Każdy zdający musi  mieć ze sobą dowód osobisty, a osoby zdające egzamin w innej szkole dodatkowo świadectwo ukończenia szkoły. Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych przedmiotów, tylko dowód osobisty i przybory wyznaczone przez CKE.


 

Materiały i przybory pomocnicze dozwolone na egzaminie pisemnym:

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)


Dodatkowo:

Język polski: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (zapewnia szkoła) 

Matematyka: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne.(zapewnia szkoła) 

Biologia: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory fizykochemiczne z biologii, chemii i fizyki, (zapewnia szkoła)

Chemia: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory fizykochemiczne z biologii, chemii i fizyki, (zapewnia szkoła)

Geografia:  linijka, kalkulator prosty (zapewnia szkoła), lupa (zapewnia zdający)

 

Polub naszą stronę na Fecbooku