Egzamin maturalny

Na egzamin proszę zabrać: dowód osobisty, 2 długopisy z czarnym wkładem, dozolone przybory zgodnie z komunikatem dyrektora CKE: PLIK

Wytyczne dotyczące przeprowadzeania egzaminu maturalnego: PLIK

 1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie przebywająca na kwarantannie.
 2. Na terenie szkoły nie mogą przebywać żadne osoby, nie związane z organizacją egzaminu maturalnego.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający NIE MOŻE pożyczać przyborów od innych zdających. 
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę zwodą

Srodki bezpieczeństwa osobistego

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos. (zdający muszą mieć swoje maseczki, w sekretariacie będzie można zakupić przyłbice w cenie 4,50 zł za sztukę)
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.
 3. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:1)podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie2)wychodzi do toalety3)kończy pracęz arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 5. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi  zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc.

 

Egzamin maturalny uznaje się za zdany jeśli Absolwent z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.  UWAGA!! W roku 2020 egzaminów ustnych nie będzie.

Opłaty za egzamin maturalny

INFORMACJE NT. OPŁAT ZA EGZAMIN MATURALNY

- Opłata za ponowne przystąpienie do egzminu maturalnego w szkole- 100 zł

- Opłata dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

 • Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
  • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
  • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
 • „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt. 1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.
 • Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
 • Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt. 3., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko zdającego, PESEL, przedmiot i poziom egzaminu.
 • Opłata, o której mowa w pkt. 1.– 4., nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.


  Każdy absolwent przystępujący do egzaminu maturalnego po raz kolejny jest zobowiązany samodzielnie obliczyć kwotę do zapłaty, korzystając z formularza: https://szkoly.komisja.pl/oplaty/

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Materiały i przybory pomocnicze dozwolone na egzaminie pisemnym:

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)


Dodatkowo:

Język polski: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (zapewnia szkoła) 

Matematyka: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne.(zapewnia szkoła) 

Biologia: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory fizykochemiczne z biologii, chemii i fizyki, (zapewnia szkoła)

Chemia: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory fizykochemiczne z biologii, chemii i fizyki, (zapewnia szkoła)

Geografia:  linijka, kalkulator prosty (zapewnia szkoła), lupa (zapewnia zdający)

 

Harmonogram egzaminów maturalnych

Polub naszą stronę na Fecbooku