Wykładowca na kursie na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Kogo szukamy

Szkoły dla Dorosłych Edukator szukają wykładowców do prowadzenia zajęć na kursie dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

Czego nauczamy:

Realizowane przedmioty (wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży):

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży: 1) koordynacyjna rola władz oświatowych 2) obowiązujące przepisy 3) elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku: 1) rada wychowawców 2) grupa jako zespół wychowawczy 3) organizacja i rozkład dnia 4) regulamin uczestnika wypoczynku

Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej: 1) opracowanie planu wychowawczego grupy 2) dokumentacja wychowawcy 3) obowiązki wychowawcy grupy 4) metody i formy realizacji planów wychowawczych

Ruch i rekreacja: 1) cele i zadania zajęć wychowania fizycznego 2) metody nauki technik pływania

3) gry i zabawy ruchowe 4) gry zespołowe 5) sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka

6) organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

Turystyka i krajoznawstwo: 1) cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku 2) organizacja wycieczek 3) organizacja biwaków 4) gry terenowe 

Zajęcia kulturalno-oświatowe: 1) cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych 2) organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich 3) elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia 4) prowadzenie kroniki 5) organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk 6) gry i zabawy świetlicowe 7) konkursy, wystawy, dyskusje 8) śpiew, muzyka, plastyka itp. 

Zajęcia praktyczno-techniczne: 1) cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych 2) formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych 3) prace dekoracyjne i zdobnicze 4) indywidualne zainteresowania uczestników 5) rozwój zainteresowań uczestników

Prace społecznie użyteczne: 1) cele i zadania prac społecznie użytecznych 2) wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat 3) prace w zakresie samoobsługi 4) prace na rzecz miejsca wypoczynku 5) prace na rzecz środowiska

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku: 1) przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów 2) przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku

Pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

 

Kiedy i gdzie szkolimy:

Zajęcia będą się odbywać w kwietniu, w piątek, sobotę i niedzielę- 2 weekendy.

Miejsc zajęć- Siedziba Szkół Edukator- ul. Śląska 23, Wieluń


Czego oczekujemy od wykładowców:

Przede wszystkim wykształcenia zgodnego z wymogami Rozporządzenia, czyli:
dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku pedagogika lub psychologia albo  dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych odpowiednio z zakresu pomocy społecznej, kultury fizycznej, sztuk pięknych, sportu i rekreacji lub krajoznawstwa i turystyki, albo  dyplom trenera lub legitymację instruktora sportu w przypadku osób, które uzyskały tytuł trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r., albo dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, albo  odznakę lub stopień nadawany kadrze kształcącej na podstawie spełnienia warunków określonych w statucie lub regulaminie organizacji pozarządowej potwierdzające prawo do prowadzenia szkoleń.

 

Dyspozycyjności w dni zajęć.

Otwartości, poczucia humoru, umiejętności przekazywania swojej bogatej wiedzy.

 

Osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć prosimy o wysłanie swojego CV na adres: wielun@szkolyedukator.pl

Szczegółoe informacje pod nr telefonu: 606246740

 

 

Polub naszą stronę na Fecbooku