Wykładowca na kursie na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Kogo szukamy

Szkoły dla Dorosłych Edukator szukają wykładowców do prowadzenia zajęć na kursie dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

Czego nauczamy:

Realizowane przedmioty (wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży):

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

 1. koordynacyjna rola władz oświatowych
 2. obowiązujące przepisy
 3. elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:

 1. rada wychowawców
 2. grupa jako zespół wychowawczy
 3. organizacja i rozkład dnia
 4. regulamin uczestnika wypoczynku

Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:

 1. opracowanie planu wychowawczego grupy
 2. dokumentacja wychowawcy
 3. obowiązki wychowawcy grupy
 4. metody i formy realizacji planów wychowawczych

Ruch i rekreacja:

 1. cele i zadania zajęć wychowania fizycznego
 2. metody nauki technik pływania
 3. gry i zabawy ruchowe
 4. gry zespołowe
 5. sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka
 6. organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

Turystyka i krajoznawstwo:

 1. cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku
 2. organizacja wycieczek
 3. organizacja biwaków
 4. gry terenowe

Zajęcia kulturalno-oświatowe:

 1. cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych
 2. organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich
 3. elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia
 4. prowadzenie kroniki
 5. organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
 6. gry i zabawy świetlicowe
 7. konkursy, wystawy, dyskusje
 8. śpiew, muzyka, plastyka itp.

Zajęcia praktyczno-techniczne:

 1. cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych
 2. formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
 3. prace dekoracyjne i zdobnicze
 4. indywidualne zainteresowania uczestników
 5. rozwój zainteresowań uczestników

Prace społecznie użyteczne:

 1. cele i zadania prac społecznie użytecznych
 2. wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat
 3. prace w zakresie samoobsługi
 4. prace na rzecz miejsca wypoczynku
 5. prace na rzecz środowiska

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:

 1. przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
 2. przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku

Pierwsza pomoc

 1. z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

 

Kiedy i gdzie szkolimy:

Zajęcia będą się odbywać w , w maju i czerwcu, w sobotę i niedzielę- 2 weekendy.

Miejsc zajęć- Siedziba Szkół Edukator- ul. 18 Stycznia 24, Wieluń


Czego oczekujemy od wykładowców:

Przede wszystkim wykształcenia zgodnego z wymogami Rozporządzenia, czyli:
dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku pedagogika lub psychologia albo  dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych odpowiednio z zakresu pomocy społecznej, kultury fizycznej, sztuk pięknych, sportu i rekreacji lub krajoznawstwa i turystyki, albo  dyplom trenera lub legitymację instruktora sportu w przypadku osób, które uzyskały tytuł trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r., albo dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, albo  odznakę lub stopień nadawany kadrze kształcącej na podstawie spełnienia warunków określonych w statucie lub regulaminie organizacji pozarządowej potwierdzające prawo do prowadzenia szkoleń.

 

Dyspozycyjności w dni zajęć.

Otwartości, poczucia humoru, umiejętności przekazywania swojej bogatej wiedzy.

 

Osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć prosimy o wysłanie swojego CV na adres: wielun@szkolyedukator.pl

Szczegółoe informacje pod nr telefonu: 606246740