Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Kurs: 28-29.05.2022;  04-05.06.2022 

4 dni, sobota i niedziela.

 

Jeśli masz skończone 18 lat, lubisz pracę z dziećmi i młodzieżą,

chcesz spędzać ferie i wakacje jako opiekun na wyjazdach,

przeżyć coś fajne, doświadczyć czegoś nowego,

 

przyjdź do nas na kurs!

Program kursu:

1  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:  koordynacyjna rola władz oświatowych,  obowiązujące przepisy, elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia  niedostosowaniem społecznym

2  Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku: rada wychowawców, grupa jako zespół wychowawczy, organizacja i rozkład dnia, regulamin uczestnika wypoczynku

3  Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej: opracowanie planu wychowawczego grupy,  dokumentacja wychowawcy,  obowiązki wychowawcy grupy , metody i formy realizacji planów wychowawczych

4  Ruch i rekreacja: cele i zadania zajęć wychowania fizycznego, metody nauki technik pływania,  gry i zabawy ruchowe, gry zespołowe, sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka, organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

5  Turystyka i krajoznawstwo,   cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku,  organizacja wycieczek,  organizacja biwaków,  gry terenowe

6  Zajęcia kulturalno-oświatowe:  cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych,  organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich,  elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia,  prowadzenie kroniki,  organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk,  gry i zabawy świetlicowe,  konkursy, wystawy, dyskusje,  śpiew, muzyka, plastyka itp.

7  Zajęcia praktyczno-techniczne:  cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych,  formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych,  prace dekoracyjne i zdobnicze,  indywidualne zainteresowania uczestników,  rozwój zainteresowań uczestników

8  Prace społecznie użyteczne: cele i zadania prac społecznie użytecznych,  wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat,  prace w zakresie samoobsługi, prace na rzecz miejsca wypoczynku,  prace na rzecz środowiska  

9  Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku: przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,  przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku        

10 Pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

11 Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu

Gwarantujemy:

36 godzin dydaktycznych, teoretcznych i praktycznych

wykwalifikowaną kadrę, materiały,

egzamin końcowy z certyfikatem

dobrą zabawę i świetną atmosferę

 

Zajęcia:

Zajęcia odbywać się będą w dniach:

 28-29.05.2022  04-05.06.2022 

na platformie internetowej.

Koszt kursu wraz z egzaminem: 200 zł/osobę, płatne przelewem na konto szkoły: 36 1140 2004 0000 3402 2864 4815

Więcej informacji pod nr telefonu: 606246740

W celu zapisu proszę wysłać email na adres: wielun@szkolyedukator.pl
z następującymi danymi: imię i nazwisko, data urodzenia, nr telefonu i adres email.

 

 

Program kursu: