Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług dostępnych poprzez Serwis.

Podstawowe informacje

Sposoby zbierania danych

Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Część danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

Dane gromadzone poprzez formularz kontaktowy:

Cele przetwarzania danych osobowych
i ich podstawa

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Cele zbierania danych osobowych:
 1. Odpowiedź na przesłane zapytanie
  Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Pani/a zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

 2. Archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej
  Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – usprawiedliwiony cel, jakim jest potencjalne wykazanie przebiegu korespondencji w przyszłości.

 3. Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie:
 1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu

 2. Personalizacja Serwisu dla Użytkowników

 3. Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)

 4. Serwowanie usług multimedialnych

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług.

 

Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika.

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:
Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

 

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj. firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora

 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu cyber_Folks S.A. zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Franklina Roosevelta 22.


Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w Polsce. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

Rodzaje plików cookie

Bezpieczeństwo składowania danych

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia zawarte w art. 15 – 21 RODO :

 1. Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

 2. Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

 3. Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).
  W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

 7. Prawo wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa UODO korespondując na wskazany poniżej adres:
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail: wielun@szkolyedukator.pl

Wymagania serwisu

Postanowienia końcowe

Kontakt

Szkoły dla Dorosłych Edukator w Wieluniu

Godziny pracy sekretariatu

 • Poniedziałek
  nieczynne
 • Wtorek
  10:00 - 17:00
 • Środa
  8:30 - 15:30
 • Czwartek
  8:30 - 15:30
 • Piątek
  8:30 - 15:00
 • Sobota
  podczas zjazdów
 • Niedziela
  podczas zjazdów

Współpraca

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie na wielun@szkolyedukator.pl

@2022 Szkoły Edukator. Wszelkie prawa zastrzeżone.