STATUT Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Edukator: 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja dla osób, które rozumieją jakie znaczenie ma w dzisiejszych czasach wykształcenie średnie oraz matura. Dzięki możliwości ukończenia szkoły średniej oraz przystąpienia do egzaminu dojrzałości otwarta zostaje droga na studia wyższe lub do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych.

Naukę w Liceum może kontynuować absolwent szkoły podstawowej 8-letniej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły branżowej 1 stopnia, po ukończeniu 18 (warunkowo 16) roku życia.

Dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum  nauka trwa 4 lata.

Dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych po 2015 roku  nauka trwa 3 lata. (są przyjmowani na 3 semestr )

Dla absolwentów szkół branżowych 1 stopnia nauka trwa 3 lata (są przyjmowani na 3 semestr)
Dla osób, które przechodzą z innych szkół dziennych tego samego szczebla jest możłiwość kontynuowania nauki bez straty roku.

Opłata za naukę to tylko 400 zł za semestr

  • bez egzaminów wstępnych i wpisowego,
  • nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych,
  • realizujemy program MEN, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela, dwa razy w miesiącu),
  • wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, wystawiamy legitymacje szkolne  (uprawnienia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu).
  • wszystkie egzaminy odbywają się na miejscu w szkole.

Rekrutacja

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Edukator"  kandydat składa w sekretariacie szkoły, następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla, 2 zdjęcia,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły, lub do pobrania: Podanie LO
  • 330 zł za semestr opłaty czesnego, płatne na konto: 89 1140 2004 0000 3402 4028 6286 Szkoły dla Dorosłych Edukator, tytułem: Opłata za.. (semestr/miesiąc) oraz semestr i kierunek Słuchacza.

Cykl kształcenia 

W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, nauka trwa 4 lata tj. 8 semestrów . Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele od godz 8:00 do 15:30. Plan zajęć jest tak ułożony by w minimalnym stopniu obciążać naszych słuchaczy i dostosować się do ich potrzeb.

Kadra 

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele z wieloletnim stażem, co gwarantuje, że przygotowanie się do nowej matury nie sprawi nikomu problemu.

Przedmioty:

Wykaz przedmiotów w całym cyklu nauki

Egzamin maturalny w Szkołach Edukator

Informacje dla maturzystów

Zasady przystąpienia do matury

Przystąpienie do egzaminu maturalnego jest dobrowolne.  Każdy Słuchacz sam decyduje, czy chce zakończyć nauke na ukończeniu szkoły średniej, czy uzyskac egzamin dojrzałości.

Absolwent przystępujacy do egzaminu maturalnego zdaje następujące przedmioty:

Przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowy:
               Język polski (część pisemna i ustna )  
               Język obcy nowożytny (część pisemna i ustna )
              
               Matematyka (część pisemna)

Oraz  co najmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Wyboru może dokonać spośród przedmiotów:
biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony)
Absolwent może przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz obowiązkowego przedmiotu dodatkowego.

Wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.

Warunki zdania egzaminu maturalnego

Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:

  • otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej,
  • przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.