Szkoła Policealna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.
Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej na druku ministerialnym.
Ponadto, po zdaniu egzaminu zawodowego,  słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji. Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie słuchacz otrzymuje dyplom technika, wraz z suplementem w języku angielskim.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym, w s oboty i niedziele, co drugi tydzień.
Cykl nauki trwa od roku do 2 lat.

Podczas nauki słuchacze są zobowiązani do odbyia praktyki zawodowej, w wymiarze określonym w programie nauczania.

 

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo MEN ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

 

Rekrutacja

Zapisy do Szkoły trwają cały rok, w odzinach pracy sekretariatu.

Możesz zarezerwować miejsce wypełniając FORMULARZ
Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty
 • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla
 • 1 lub 2 zdjęcia (do indeksu i do legitymacji)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie (skierowanie słuchacz otrzyma w sekretariacie)
 • Opłata za szkołę- 330 zł/semestr (oprócz kierunków medycznych)

Egzaminy zawodowe CKE

Szkoły Edukator są ośrodkiem egzaminowania, czyli wszystkie egzaminy przeprowadzane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbywają się na miejscu, w naszej szkole. Egzamin zawodowy jest ?formą oceny poziomu opanowania ?przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ?jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ?zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ?programowej ?kształcenia w zawodach.?

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ?potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ?przykładowe pytania i ?zadania.

Nie zwlekaj, zapisz się na jeden z naszych kierunków i zdobądź z nami wykształcenie. Zapraszamy!

 

Nasze kierunki.    Kliknij aby przeczytac opis

Technik

sterylizacji medycznej

Kierunek bezpłatny

 

SYMBOL CYFROWY: 321104

Forma zaoczna (soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu)


Nauka trwa 1 rok
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika sterylizacji medycznej.

Kwalifikacje: K1 – MED.12. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Charakterystyka zawodu

to nowy zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia.Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.
 

Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej dla danego postępowania. Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia, kontrola procesu dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, przygotowanie pakietów okolicznościowych, sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Perspektywy zatrudnienia:

 • podmioty świadczące usługi sterylizacji;
 • centralne sterylizatornie;
 • pracownie endoskopowe;
 • gabinety stomatologiczne;
 • podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym;
 • pracownie mikrobiologiczne.

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy
 • Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • Technologia sterylizacji z elementami informatyki

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Udzielanie I pomocy z elementami anatomii praktycznej
 • Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia

Tytuł zawodowy:

Technik sterylizacji medycznej

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (MED.12.) odbywa się pod koniec II semestru.

 

Opiekun medyczny

Kierunek bezpłatny

 

SYMBOL CYFROWY: 532102

Forma stacjonarna (piątki,soboty i niedziele)


Nauka trwa 1,5 roku.


Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika.

Kwalifikacje: K1 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (MS.04)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Charakterystyka zawodu

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Szkoły Policealnej „Edukator”, po ukończeniu kierunku opiekun medyczny mogą zajmować się indywidualną opieką w domu pacjenta lub znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach jak: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, środowiskowe domy pomocy czy fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych


Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie opiekun medyczny ma na celu przygotowanie do:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • asystowania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, Zdrowie publiczne, Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, Zarys psychologii i socjologii, Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia6Język migowy, Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia, Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym, Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze, Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną, Podstawy przedsiębiorczości

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programowa: I semestr 2 tygodnie 80 godzin, II semestr 2 tygodnie 80 godzin,

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (MS.04 ) odbywa się pod koniec II semestru.

Technik usług kosmetycznych

opłata: 330 zł/semestr

 

(soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu)

SYMBOL CYFROWY: 532102

Forma zaoczna (soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu)


Nauka trwa 2 lata.


Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.


Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika.

Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych (FRK.04.)
Podbudowa programowa:
do szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Charakterystyka zawodu

Technik usług kosmetycznych przeprowadza diagnozę kosmetyczną klientów; wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające całego ciała, twarzy, dłoni i stóp itp.; udziela porad kosmetycznych; prowadzi rozliczenia z klientami; dba o wygląd miejsca pracy; utrzymuje zgodny z normami sanitarno-epidemiologicznymi stan narzędzi pracy; śledzi bieżące techniki wykonywania zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych.

Możliwość zatrudnienia:

Jako technik usług kosmetycznych możesz pracować w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych krajowych i zagranicznych, a ponadto przygotować się doprowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie.

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym
  2. Podstawy anatomii i fizjologii
  3. Podstawy dermatologii
  4. Kosmetyka
  5. Preparatyka kosmetyczna
  6. Podstawy fizykoterapii
  7. Podstawy zdrowego żywienia
  8. Język obcy zawodowy
  9. Komunikacja społeczna i podstawy marketingu
  10. Informatyka w kosmetyce

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

  1. Pracownia makijażu i stylizacji
  2. Pracownia masażu kosmetycznego
  3. Pracownia kosmetyki twarzy
  4. Pracownia kosmetyki ciała
  5. Pracownia kosmetyki dłoni i stóp
  6. Pracownia fizykoterapii
  7. Pierwsza pomoc przedmedyczna

PRAKTYKA ZAWODOWA kl. I

PRAKTYKA ZAWODOWA kl. II

 

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programowa
II semestr 2 tygodnie 70 godzin,
IV semestr 2 tygodnie 70 godzin,

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (FRK.04.) odbywa się pod koniec IV semestru.

Technik usług pocztowych i finansowych

opłata: 330 zł/semestr

SYMBOL CYFROWY: 421108

Forma zaoczna (soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu)


Nauka trwa 1 rok.


Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.


Nauka kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe, po zdaniu których słuchacz otrzymuje tytuł technika.

Kwalifikacje:

AU.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

AU.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich


Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich i branżowych 2 stopnia

Charakterystyka zawodu

Technik usług pocztowych i finansowych wykonuje czynności w zakresie:
- świadczenia usług pocztowych i kurierskich (oblicza i pobiera opłaty za usługi pocztowe i kurierskie, sporządza dokumenty związane z zawieraniem umów na usługi pocztowe i kurierskie, przyjmuje, doręcza lub wydaje przesyłki listowe i paczki w obrocie krajowym i zagranicznym, udziela informacji o oferowanych usługach i ich promocji, przyjmuje i rozpatruje reklamacje)
- realizowania usług finansowych (stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych, rozpoznaje środki płatnicze i dokumenty tożsamości, przyjmuje wpłaty i dokonuje wypłaty przekazów pieniężnych z różnych tytułów, przyjmuje wnioski o pożyczkę i przeprowadza procedurę przyznania pożyczki, otwiera i zamyka rachunki bankowe, zakłada lokaty, oblicza oprocentowanie lokat)
- realizowanie obrotu towarowego (składa i rozlicza zamówienia, sporządza dokumenty związane z obrotem towarowym, przyjmuje i wydaje towary, stosuje różne formy promocji i sprzedaży towarów, przeprowadza i rozlicza inwentaryzację)
- opracowywania przesyłek (rozdziela przesyłki kodowane i niekodowane w systemie automatycznym i ręcznym, grupuje przesyłki wg kategorii, sporządza dokumenty dotyczące opracowywania przesyłek, identyfikuje i oblicza wskaźniki jakości świadczonych usług pocztowych i kurierskich)
- ekspediowania i przewóz przesyłek (opracowuje harmonogram prac w procesie ekspediowania i przewozu przesyłek, sporządza i kontroluje dokumentację dotyczącą ekspediowania i przewozu przesyłek, ekspediuje ładunki pocztowe, opracowuje i stosuje mapy połączeń pocztowych)

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwentom pracę oferują operatorzy o zasięgu ogólnopolskim (Poczta Polska, DHL EXPRESS (Poland), InPost, OPEK, DPD Polska, K-EX) jak i lokalnym, natomiast osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę usługową.

Opis kształcenia

Podczas zajęć Słuchacz zdobywa wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy organizacji usług pocztowych i finansowych
 • świadczenie usług pocztowych i kurierskich
 • realizowanie obrotu towarowego
 • realizowanie usług finansowych
 • opracowywanie przesyłek
 • ekspediowanie i przewóz przesyłek
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku technik usług pocztowych i finansowych obejmuje następujące przedmioty:

 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język obcy w usługach pocztowo – finansowych
 • Obrót towarowy
 • Usługi pocztowe i kurierskie
 • Usługi finansowe
 • Przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym
 • Usługi ekspedycyjne i przewozowe
 • Usługi pocztowo – finansowe w praktyce
 • Realizowanie prac rodzielczo – ekspedycyjnych
 • Obrót towarowy w praktyce

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programowa: I semestr 2 tygodnie 80 godzin, II semestr 2 tygodnie 80 godzin,

Egzamin potwierdzający kwalifikacje AU.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego (pod koniec I semestru)
AU.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich (pod koniec II semestru) .

Technik podolog

opłata: 330 zł/semestr

SYMBOL CYFROWY: 323014

Forma zaoczna (soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu)


Nauka trwa 2 lata.


Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.


Nauka kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe, po zdaniu których słuchacz otrzymuje tytuł technika.

Kwalifikacje: FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich i branżowych 2 stopnia

Charakterystyka zawodu

Podolog jest specjalistą z zakresu leczenia chorób stóp. Choć nazwa tej profesji sugeruje związek z medycyną, należy pamiętać, że podolog nie jest lekarzem, a jego zawód jest związany z kosmetologią.

Do podologa powinni zgłaszać się chorzy cierpiący na takie schorzenia jak: wrastające paznokcie, grzybica stóp, haluksy, odciski i inne. Oprócz leczenia wyżej wymienionych schorzeń podolog przeprowadzi wywiad z pacjentem dotyczący pielęgnacji stóp i pomoże wyeliminować błędy popełniane podczas dbania o stopy.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych zostaniesz przygotowany?

1. wykonywania zabiegów podologicznych higieniczno-pielęgnacyjno-profilaktycznych na kończynach dolnych ze szczególnym uwzględnieniem stóp.

2) wykonywania zabiegów podologicznych leczniczych oraz z zakresu profilaktyki wtórnej na stopach w zależności od rodzaju schorzenia.

3) wykonywania zabiegów podologicznych profilaktyczno-leczniczych na stopach u osób chorujących na cukrzycę

4) organizowania pracy oraz stanowiska podczas wykonywania zabiegów podologicznych.


Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

 • gabinety podologiczne
 • poradnie diabetologiczne
 • szpitale
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • sanatoria, hospicja stacjonarne
 • ośrodki zdrowia
 • zakłady rehabilitacji i fizjoterapii leczniczej
 • salony odnowy biologicznej
 • praca podologa może być również wykonywana w: domu klienta lub miejscu przez niego wskazanym (podolog mobilny)
 • w salonach urody
 • ośrodki spa i wellness
 • gabinety stopy cukrzycowej i trudno gojących się ran

Opis kształcenia

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higniena pracy
 • Anatomia i fizjologia
 • Podstawy podologii
 • Preparatyka podologiczna
 • Farmakologia
 • Promocja zdrowia
 • Edukacja i profilaktyka podologiczna
 • Język obcy zawodowy
 • Technologie informatyczne
 • Organizacja ochrony zdrowia

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia podologiczna
 • Pracownia pierwszej pomocy

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programowa: II semestr 2 tygodnie 80 godzin, IV semestr 2 tygodnie 80 godzin,

Egzamin potwierdzający kwalifikacje FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych odbywa się pod koniec czwratego semestru

Technik

Administracji

opłata: 330 zł/semestr

SYMBOL CYFROWY: 334306

Forma zaoczna (soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu)


Nauka trwa 2 lata
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika administracji.

Kwalifikacje: K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji (AU.68.), 
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik administracji należy: interpretacja i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji  i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową.
Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie  i klasyfikowanie informacji.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Szkoły Policealnej „Edukator”, po ukończeniu kierunku technik administracji, mogą być zatrudnieni w instytucjach administracyjnych i gospodarczych: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych. Zatrudnienie także znajdą w urzędach marszałkowskich oraz firmach i instytucjach prywatnych gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu administracji.

Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik administracji ma na celu przygotowanie do:

 • gromadzenia dokumentacji i informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • koordynowania działalności, sporządzania sprawozdań, protokołów, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzenia postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, planowania kosztów i zysków,
 • gospodarowania majątkiem oraz nadzorowania innych pracowników. 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: Język obcy w administracji, Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej, Podstawy prawa cywilnego, Podstawy prawa pracy, Podstawy prawa administracyjnego, Podstawy finansów publicznych
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: Wykonywanie pracy biurowej, Postępowanie w administracji,  Podstawy przedsiębiorczości*

* Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programowa:

II semestr 4 tygodnie 160 godzin, III semestr 4 tygodnie 160 godzin,

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (AU.68.) odbywa się pod koniec IV semestru.

Technik

BHP

opłata: 330 zł/semestr

SYMBOL CYFROWY: 325509

Forma zaoczna (soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu)


Nauka trwa 1,5 roku


Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.


Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika bhp.

Kwalifikacje: K1 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (MS.12.)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy należy: sporządzanie bieżącej oraz okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące przepisy i normy, ustalanie zgodności oddawanych do użytku obiektów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z dokumentacją projektową, identyfikowanie zagrożenia i  redukowanie ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, ocenianie ekonomicznych skutków zagrożeń. Ponadto technik bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza szkolenia bhp nowo przyjętych pracowników oraz w momencie zagrożenia życia i zdrowia pracowników wstrzymuję pracę urządzeń i maszyn.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Szkoły Policalnej „Edukator”, po ukończeniu kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą być zatrudnieni we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy, w których wymagany jest nadzór warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również mogą prowadzić własną działalność gospodarczą jako specjaliści ds. BHP.

Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu przygotowanie do:

 • właściwego oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy;
 • umiejętnego rozwiązywania problemów organizacyjnych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne lub biologiczne występujące w środowisku pracy, jak również określania sposobów ich eliminowania bądź ograniczania;
 • prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenia działalności gospodarczej. 

PLAN  NAUCZANIA

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: Podstawy prawa pracy, Techniczne bezpieczeństwo pracy, Ergonomia w procesie pracy, Zagrożenia w środowisku pracy, Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym Ocena ryzyka zawodowego, Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawy przedsiębiorczości.

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programową: II semestr 2 tygodnie 80 godzin, III semestr 2 tygodnie 80 godzin,

Razem 4 tygodnie 160 godzin.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (Z.13.) odbywa się pod koniec III semestru.

Florysta

opłata: 330 zł/semestr

SYMBOL CYFROWY: 343203

Forma zaoczna (soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu)


Nauka trwa 1 rok.


Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.


Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika florysty.

Kwalifikacje: K1 – Wykonywanie kompozycji florystycznych (R.26.)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Charakterystyka zawodu

Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych stosując środki techniczne oraz pomocnicze. W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów. W pracy opiera się na szerokiej wiedzy z materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych. Podstawę do tworzenia stanowi wiedza z zakresu teorii barw oraz kompozycji plastycznej, a w pracy posługuje się wieloma technikami florystycznymi oraz pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki lub rzemiosła. Jest szczególnie uwrażliwiony na problem ochrony naturalnego środowiska, co uwzględnia w swojej pracy. Florysta jest przygotowany do prowadzenia małej firmy.


Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
W życiu współczesnego człowieka coraz większe znaczenie odgrywają dekoracje roślinne. Podnoszą estetykę otoczenia, stwarzają korzystne warunki do pracy i wypoczynku, a dla mieszkańców miast stanowią element zastępujący kontakt z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa jak wskazują dane statystyczne wzrasta poziom zakupów kwiatów ciętych i doniczkowych. Stale zwiększa się zainteresowanie okolicznościową dekoracją wnętrz (kościoła, sali bankietowej, konferencyjnej itp.), gdyż coraz ważniejsza staje się oprawa wizualna uroczystości lub imprez. Tym samym coraz większe staje się zapotrzebowanie na florystów – kreatywnych twórców dekoracji roślinnych. Pracownicy kwiaciarni często są nieprzygotowani do kompleksowej dekoracji wnętrz roślinami lub przygotowania wystroju ekspozycji wystawowych. Szkoła Policealna „Edukator” w zawodzie florysta odpowiada potrzebom rynku, przygotowuje specjalistę w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych. Analiza ofert pracy na portalach internetowych oraz informacje na temat rozwoju branży na portalach florystycznych świadczą o szansach zatrudnienia absolwentów w firmach florystycznych, poza tym możliwe jest utworzenie firmy jednoosobowej.

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie florysta ma na celu przygotowanie do:

 • projektowania dekoracji roślinnych;
 • wykonywania dekoracji roślinnych;
 • aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: Materiałoznawstwo roślinne, Materiałoznawstwo nieroślinne, Kulturowe podstawy florystyki, Środki wyrazu twórczego, Kompozycje florystyczne, Przedsiębiorstwo florystyczne, Język obcy we florystyce
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: Wykonywanie kompozycji florystycznych
  Podstawy przedsiębiorczości*

* Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programową: I semestr 2 tygodnie 80 godzin, II semestr 2 tygodnie 80 godzin,

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 (R.26.)odbywa się pod koniec II semestru .

Opiekunka dziecięca

opłata: 330 zł/semestr

SYMBOL CYFROWY: 325905

Forma zaoczna (soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu)


Nauka trwa 2 lata .


Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.


Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika.

Kwalifikacje: K1 – Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (MS.11)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Charakterystyka zawodu

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków, jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Do zadań opiekunki należy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy dla wieku dziecka oraz zagwarantowanie wypoczynku na świeżym powietrzu. Zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie pewnego zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwości. Ważna jest również umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z dzieckiem i podtrzymywania go tak, aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Istotna jest więc kreatywność opiekunki, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Szkoły Policealnej „Edukator”, po ukończeniu kierunku opiekunka dziecięca mogą pracować w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi). Opiekunka dziecięca może też pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi.

 Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca ma na celu przygotowanie do:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka. 

PLAN  NAUCZANIA

 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia, Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem, Język migowy, Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: Pielęgnacja i wychowanie dziecka, Opieka nad dzieckiem, Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej,  Podstawy przedsiębiorczości*

* Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programową: II semestr 2 tygodnie 80 godzin, III semestr 2 tygodnie 80 godzin,

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (MS.11) odbywa się pod koniec IV semestru.

Opiekunka środowiskowa

opłata: 330 zł/semestr

SYMBOL CYFROWY: 341204

Forma zaoczna (soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu)


Nauka trwa 1 rok.


Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.


Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika.

Kwalifikacje: K1 – Świadczenie usług opiekuńczych (Z.5.)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku opiekunka środowiskowa należy: świadczenie usług opiekuńczych. Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zakres działań zawodowych opiekunki wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

 

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Szkoły Policealnej „Edukator”, po ukończeniu kierunku opiekunka środowiskowa, mogą być zatrudnieni w Na liście znajdują się zawody pomocy społecznej, takie jak opiekunka środowiskowa, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. Podobne informacje o zapotrzebowaniu na zawody opiekuńcze systematycznie ogłaszane są na stronach internetowych innych powiatowych urzędów pracy. Oferty pracy dotyczą krajowego rynku pracy oraz krajów UE.

Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie opiekunka środowiskowa ma na celu przygotowanie do:

 • organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;
 • sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
 • pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;
 • motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: Podstawy psychologii, Wybrane zagadnienia z socjologii, Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka, Organizacja opieki środowiskowej, Język migowy, Język obcy w pomocy społecznej
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: Opieka i pielęgnacja człowieka, Aktywizacja osoby podopiecznej, Trening umiejętności społecznych,  Podstawy przedsiębiorczości*

* Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programowa: I semestr 4 tygodnie 160 godzin, II semestr 4 tygodnie 160 godzin,

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (Z.5.) odbywa się pod koniec II semestru.

Opiekun osoby starszej

opłata: 330 zł/semestr

SYMBOL CYFROWY: 341202

Forma zaoczna (soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu)


Nauka trwa 2 lata.


Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.


Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika.

Kwalifikacje: K1 – Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej (Z.7.)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Charakterystyka zawodu

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W związku z tym, iż nasze społeczeństwo z roku na rok jest coraz starsze rynek pracy potrzebuje coraz więcej wykwalifikowanych osób do opieki nad ludźmi w podeszłym wieku. Z tego względu praca jako opiekun osób starszych staję się coraz bardziej opłacalna. Praca w charakterze opiekuna osoby starszej wymaga wielu umiejętności, poszerzania wiedzy oraz cierpliwości, ponieważ ludzie wymagający opieki z reguły to osoby samotne, schorowane bądź sfrustrowane. Opiekun osoby starszej często traktowany jest przez podopiecznego jako członek rodziny przez co zacierają się granice między życiem osobistym a pracą.


Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Szkoły Policealnej „Edukator”, po ukończeniu kierunku opiekun osoby starszej, mogą być zatrudnieni w wielu różnych miejscach pracy, między innymi w sanatoriach, placówkach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy w środowiskach domowych.

Opis kształcenia
Absolwent Szkoły Policealnej „Edukator” kształcącej w zawodzie opiekun osoby starszej powinien być przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

2) rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;

3) dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;

4) udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

5) nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: Organizacja opieki nad osobą starszą, Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą, Metodyka pracy opiekuńczej, Język migowy, Język obcy w pomocy społecznej
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym, Umiejętności opiekuńcze, Aktywizacja społeczna Podstawy przedsiębiorczości*

* Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programowa:    II semestr 4 tygodnie 160 godzin, IV semestr 4 tygodnie 160 godzin,

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (Z.7.) odbywa się pod koniec IV semestru.

Asystent osoby niepełnosprawnej

opłata: 330 zł/semestr

SYMBOL CYFROWY: 341202

Forma zaoczna


Nauka trwa 1 rok


Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.


Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika.

Kwalifikacje: K1 – Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (Z.8.).
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Charakterystyka zawodu

Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne. Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem niepełnosprawnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy oraz zdolności negocjowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego, organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych .

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Szkoły Policealnej „Edukator”, po ukończeniu kierunku asystent osoby niepełnosprawnej, mogą być zatrudnieni w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ,w stowarzyszeniu i fundacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych, w Ośrodkach  Pomocy Społecznej prowadzące działy usług opiekuńczych. Przegląd internetowych ofert pracy w oparciu portal kariera.pl oraz ogłoszeń Powiatowych Urzędów Pracy z różnych regionów Polski wykazał zainteresowanie zatrudnianiem asystentów do opieki nad osobami niepełnosprawnymi w ich miejscu zamieszkania oraz na terenie UE.

Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej ma na celu przygotowanie do:

 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji;
 •  świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
 •  motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii, Elementy anatomii i patologii człowieka, Język migowy, Opieka i pielęgnacja człowieka, Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej, Język obcy w pomocy społecznej
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: Umiejętności opiekuńcze, Terapia zajęciowa i aktywizacja Podstawy przedsiębiorczości*

* Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programowa:  II semestr 4 tygodnie 160 godzin, III semestr 4 tygodnie 160 godzin,

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (Z.8.) odbywa się pod koniec II semestru.

Opiekun w domu pomocy społecznej

opłata: 330 zł/semestr

SYMBOL CYFROWY: 341203

Forma zaoczna


Nauka trwa 2 lata.


Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.


Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika.

Kwalifikacje: K1 – Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej (Z.6.)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Charakterystyka zawodu

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Opiekun w domu pomocy społecznej wykorzystując różne metody i narzędzia terapii lub rehabilitacji stymuluje rozwój oraz aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej. Aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy oraz pomocy osobie, która przebywa w domu pomocy społecznej bądź innej instytucji opiekuńczej. Opiekun w domu pomocy społecznej zajmuje się udzielaniem pomocy i towarzyszeniem w codziennych czynnościach w zakresie higieny osobistej i samoobsługi. Ponad to zajmuje się pielęgnacją, dbaniem o zdrowie osób chorych oraz niesamodzielnych, doradzaniem w zakresie sposobu spędzania wolnego czasu, czy mobilizowaniem do rozwijania jego zainteresowań.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Szkoły Policealnej „Edukator”, po ukończeniu kierunku opiekun w domu pomocy społecznej mogą być zatrudnieni w domach oraz ośrodkach pomocy społecznej lub w innych instytucjach opiekuńczych.
Opis kształcenia
Absolwent Szkoły Policealnej „Edukator” kształcącej w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;

2) opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji;

3) sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego;

4) utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym;

5) wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: Podstawy organizacji domu opieki społecznej, Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka, Teoretyczne podstawy opieki, Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej, Język obcy w pomocy społecznej
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: Usługi opiekuńcze, Aktywizacja osoby podopiecznej, Trening umiejętności społecznych, Podstawy przedsiębiorczości*

* Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programowa:  II semestr 4 tygodnie 160 godzin, III semestr 4 tygodnie 160 godzin,

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (Z.6.) odbywa się pod koniec IV semestru.

Świadectwa i dyplomy

 

Szkoła Policealna posiada uprawnienia szkoły publicznej. Każdy słuchacz, który kończy Szkołę Edukator otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły na druku ministerialnym, z pieczęcią szkoły.

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie Słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające zdanie danej kwalifikacji, wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie Słuchacz otrzymuje Dyplom i tytuł zawodowy technika, oraz suplement do dyplomu w języku angielskim.